Den tillfälliga placeringen på en akutskola är på max 20 dagar, vilket är maxgränsen för hur länge en elev enligt skollagen kan vara avstängd. Det är bara de kommunala grundskolorna som har möjlighet att placera elever på Skolakuten.

Skolakuten är en tillfällig skola för elever som har blivit avstängda från sin ordinarie skola. Under de 20 dagarna arbetar eleverna med skolarbete och kartläggningar. Kartläggningarna ska syfta till att identifiera de bakomliggande orsakerna till elevernas problembeteende.

Det officiella målet med Skolakuten är att eleverna ska kunna återvända till sin ordinarie skola med anpassat stöd och förutsättningar att klara skolgången. Skolakuten och den ordinarie skolan ska aktivt samverka när en elev ska återgå till sin ordinarie skola.

Under Kungsholmens grundskola ligger en av stadens två skolakuter. Skolakuten tar
emot elever i år 6–9 som på grund av disciplinära skäl tillfälligt behöver flyttas från
ordinarie skola. Stockholm stad har även undersökt om det ska införas en skolakut för gymnasieskolan.

Vad kan jag som förälder göra?

 1. Ta reda på vem som är ansvarig för utbildningen på Skolakuten. Följ upp så att ditt barn får utbildning så att han eller hon kan komma tillbaka till sin “vanliga” skola och hänga med i undervisningen.
 2. Prata med den “vanliga” skolan och hör med dem vilken planering som finns och vilket samarbete de har med Skolakuten och vad som ska ske när ditt barn kommer tillbaka till sin vanliga skola.
 3. Om du upplever att rektorn och skolpersonalen är mycket fientliga så kan det undersökas om det finns några andra lämpliga skolor.

När ett barn placeras i skolakuten i Sverige gäller (precis som i den “vanliga skolan”) dessa lagar och regler:

 1. Skollagen (2010:800):
  • Kapitel 5: Kapitlet heter “Trygghet och studiero” och står om “straffen” som de kan ge barn som de tycker stör undervisningen.
   “14 § I grundskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn besluta att stänga av en elev helt eller delvis om eleven agerar på ett sådant sätt att andra elevers eller personals säkerhet bedöms vara hotad.”
  • Kapitel 10, §6: Detta avsnitt i Skollagen behandlar rätten till särskilt stöd för de elever som behöver det för sin utveckling mot utbildningens mål.
  • Kapitel 6, §§10-11: Dessa paragrafer tar upp frågor om disciplinära åtgärder, inklusive avstängning från skolan, vilket kan vara relevant i situationer som involverar skolakuten.
 2. Diskrimineringslagen (2008:567):
  • Kapitel 1, §4: Här definieras de olika diskrimineringsgrunderna, som inkluderar kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
  • Kapitel 2, §§1-2: Dessa paragrafer beskriver förbud mot diskriminering och kränkande behandling inom utbildningsområdet.