Om du flytt från ett land på grund av regeringen i det landet och sedan ordnar pass från samma land så är risken stor att Migrationsverket ska dra tillbaka (återkalla) ditt uppehållstillstånd. Migrationsverket kan även kontrollera med gränspolisen om du rest in och ut ur Sverige trots att du sagt att du inte har pass.

En utlänning upphör enligt 4 kap. 5 § första stycket 1 utlänningslagen att vara flykting om han eller hon av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare. Om det kommer fram att utlänningen inte kan anses vara flykting ska enligt 4 kap. 5 b § utlänningslagen flyktingstatusförklaringen återkallas.

Det är Migrationsverket som har bevisbördan för att förutsättningarna för återkallelse är uppfyllda (se MIG 2011:13). En individuell bedömning ska göras och kraven på Migrationsverkets utredning och bevisning är högt ställda (prop. 2009/10:31 s. 114 f). Om en flykting ansöker och får ett hemlandspass kan det i avsaknad av bevis på motsatsen antas att han eller hon har för avsikt att begagna sig av medborgarskapslandets skydd.

Under vissa exceptionella omständigheter behöver det förhållandet att en flykting erhållit ett hemlandspass inte innebära att han upphör att vara flykting (punkterna 121 och 124 i UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning).