Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nyheter

Socialbidrag

I 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) står det att den som inte själv kan tillgodose sina behov ”eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt” har rätt till ”bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt”. Ordet ”bistånd” (ekonomiskt bistånd) är det som de flesta kallar socialbidrag. Enligt lagen har man rätt till en ”skälig levnadsnivå”, dvs. en viss levnadstandard.

I varje kommun finns en grupp av politiker som bestämmer över Socialtjänsten. Denna grupp heter oftast ”socialnämnd”. Det är därför det står i lagen att man kan få bistånd (”socialbidrag”) av ”socialnämnden” trots att det är en handläggare på Socialtjänsten (”socialen” a.k.a ”soc”) som man har kontakt med och som bestämmer om man ska få pengar eller inte.

Vad händer om man överklagar ett avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)?

Det är vanligt att personer som får avslag överklagar. Det gör man bäst genom att maila in till Socialtjänsten på någon mail som kommunen använder för kontakt med allmänheten. Då ska de se på om man har någon bra anledning att överklaga och eventuellt ompröva beslutet. Socialtjänsten kan alltså i detta läge ändra sig. Sedan skickar kommunen överklagandet till Förvaltningsrätten som går igenom papperna.

Om domstolen (Förvaltningsrätten) tycker att socialtjänsten gjort fel så ”upphäver” (beslutar att de inte ska gälla) de ofta Socialtjänstens beslut och skickar tillbaka ärendendet till socialtjänsten för ”för fortsatt utredning och handläggning”. Det som är dåligt med det är att handläggaren då ofta kan hitta något annat som de tycker är en brist så att man får avslag en gång till och måste överklaga en gång till. Då har det ofta redan gått flera månader då man varit utan pengar.

Vem ska visa att man rätt till ekonomiskt bistånd?

Det är den som ansöker om ekonomiskt bistånd att man har rätt till det. Samtidigt gäller enligt 23 § förvaltningslagen (2017:900) att en myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som behövs i det specifika fallet. Det innebär t.ex. att handläggaren kan vara skyldig att undersöka vissa saker och inte bara ge avslag direkt om det saknas någon information.

Vad kan man få pengar?

De använder två olika begrepp när de ser om man kan få ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet har i sin tur två delar.

Ekonomiskt bistånd =
a. försörjningsstöd (del 1; riksnormen och del 2; fem extra poster)
b. bistånd till livsföringen i övrigt

Försörjningsstöd

Försörjningsstödets två delar ska tillgodose hushållets mer regelbundna utgifter per månad och består av riksnormen och av fem kostnadsposter som ligger utanför riksnormen. I riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla och gäller för hela landet.

Försörjningsstödets första del

Den första delen är riksnormen som ska täcka kostnader för:

-livsmedel
-kläder och skor
-fritid och lek
-hygien
-barn- och ungdomsförsäkring
-förbrukningsvaror
-dagstidning och telefon.

Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna.

Riksnormen tar hänsyn till:
-hur många personer som finns i hushållet
-ålder på barn och skolungdomar
-om barn och skolungdomar äter lunch hemma
-om vuxna är ensamstående eller sammanboende.

Försörjningsstödets andra del

Försörjningsstödets andra del består av:

-faktiska skäliga kostnader för boende
-hushållsel
-hemförsäkring
-arbetsresor
-fackförening och a-kassa

Vad betyder ”livsföring i övrigt”?

Med begreppet ”livsföring i övrigt” avses alla de behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall (prop. 2000/01:80 s. 92). Av Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) framgår att socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till den hemutrustning som behövs för att ett hem ska fungera. Den utrustning som avses bör kunna tillgodose behov som bl.a. rekreation. Även radio, TV och dator med internetuppkoppling bör ingå i hemutrustning.

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att biståndssökande inte ska behöva utföra ärenden av integritetskänslig natur på offentliga datorer (se HFD 2017 ref. 23). Kammarrätten i Göteborg har i dom den 11 december 2018 i mål nr 3255-18 avslagit en ansökan om bistånd till dator med motiveringen att sökanden ägde en smartphone som uppfyllde samma behov som en dator med internetuppkoppling.

Avgift för bankkort och kontoavgifter ingår i ”livsföringen i övrigt” (jfr Kammarrätten i Stockholms dom den 25 april 2016 i mål nr 8121-15).

Man kan inte få pengar i efterskott

Ekonomiskt bistånd ska beräknas och beslutas om per kalendermånad och det ska sökas månadsvis innan behovet har upphört (dvs. innan man fått pengar från annat håll). Om man själv ordnar pengar och betalar en faktura så kan man inte få pengarna efteråt även om man är skyldig någon pengar. Man kan alltså allmänt talat inte få pengar i efterskott. Socialen kan göra undantag om det finns ”speciella omständigheter” (se RÅ 1989 not. 348 och RÅ 1989 ref. 90). Man måste själv visa att det finns ”speciella omständigheter”.

Gör en provberäkning

Du kan göra en förenklad beräkning i Socialstyrelsen provberäkningsverktyg om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/provberakning-ekonomiskt-bistand/

Om man har andra inkomster så ska de dras av

Om man har någon form så ska det oftast dras av på den pengar som man får från socialtjänsten. Avsteg från detta kan göras endast i fråga om vissa specifika inkomster. Detta gäller bl.a. ersättning som sökanden har erhållit för att täcka merkostnader som uppkommit till följd av en funktionsnedsättning, dock endast till den del sökanden påvisat att han eller hon har merkostnader till följd av funktionsnedsättningen som motsvarar den utbetalda ersättningen (se Högsta förvaltningsdomstolens refererade avgörande HFD 2017 ref. 23).

Om man haft pengar månaderna innan man söker

Socialtjänsten ska vanligen beräkna ekonomiskt bistånd utifrån de inkomster hushållet hade kalendermånaden före den månad som beräkningen avser (Socialstyrelsens allmänna råd [SOSFS 2013:1] om ekonomiskt bistånd s. 20).

Enligt praxis kan det bli aktuellt att beakta medel som redan förbrukats när den enskilde kunnat förutse att hans eller hennes ekonomi inom en nära framtid kunde komma att bli mycket ansträngd (se rättsfallet HFD 2017 ref. 51). Har ett normöverskott då uppstått under en tidigare månad kan detta överskott påverka beräkningen för den kommande månaden.

Den som ansöker om ekonomiskt bistånd har enligt reglerna ett ”ansvar för att planera sin ekonomi och att spara uppkomna överskott för att klara sin försörjning” och spara till större utgifter. I ett fall sökte en person pengar till tandläkare för juli och då räknade de in pengar som han fått ändra bak till februari samma år. Domstolen tyckte även att han skulle visa om han ”möjlighet att dela upp den aktuella betalningen … genom en avbetalningsplan”.

Rätten till bostad

Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen innefattar enligt rättspraxis inte en generell skyldighet för kommunala socialnämnder att tillhandahålla bostäder åt bostadslösa personer. Det är i första hand den enskildes ansvar att ordna en egen bostad genom att t.ex. själv söka bostad. Enbart omständigheten att en enskild saknar bostad eller har svårigheter att skaffa ett eget boende medför inte en skyldighet för socialnämnden att tillhandahålla en bostad. För att en sådan skyldighet ska finnas krävs att den enskilde är bostadslös och har speciella svårigheter att skaffa bostad på egen hand (se Högsta förvaltningsdomstolens refererade avgöranden RÅ 1990 ref. 119 och RÅ 2004 ref. 130).

Det är den som ansöker om bistånd som måste påvisa att förutsättningarna för att bistånd ska beviljas är uppfyllda. Måste visa att man har speciella svårigheter att skaffa bostad (t.ex. träningslägenhet) på egen hand. Man ska visa att man behöver bistånd i form av träningslägenhet för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Att stå till ”arbetsmarknadens förfogande” och vara ”aktivt arbetssökande”

Den som ansöker om bistånd måste själv göra vad han eller hon kan för att försörja sig innan bistånd kan lämnas. Det innebär att man måste vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Man ska även delta i de verksamheter som ordnas av Arbetsförmedlingen (se prop. 2015/16:136 s. 14 f. och 21 f.). De ser även på om man stått till ”arbetsmarknadens förfogande” månaden innan man sökt bistånd se bl.a. Kammarrätten i Stockholms dom den 3 april 2018 i mål nr 5003-17).

Att stå til arbetsmarknadens förfogande ingår även att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola.

Det är ganska vanligt att personer får avslag för att de inte anses vara tillräckligt ”aktivt arbetssökande”. Man måste själv visa att man har sökt ett visst antal arbeten per månad. Om man har ”godtagbara skäl” så kan man få ekonomiskt bistånd även om man inte kan visa att man har sökt tillräckligt många arbeten eller inte deltagit på Arbetsförmedlingens aktiviteter. Då kan man istället visa att man hade anledning att inte göra det med t.ex. ett intyg som visar att man har varit sjuk.

Om man inte lämnar in alla papper, kommer på möten eller tillåter hembesök

För att Socialtjänsten ska kunna avgöra om man har rätt till ekonomiskt bistånd så behöver de få papper för att göra beräkningar. Om man inte lämnar in papper eller om man inte tillåter att de får hämtar in papper så eller de tycker att man inte lämnar tillräcklig muntlig information så har de oftast rätt vägra att betala ut socialbidrag (se Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd, SOSFS 2013:1).

Ett typiskt papper som de vill ha in är kontoutdrag för en viss period. Om man vill ha pengar för att betala hyra så vill de också in en faktura för hyran.Det förekommer att handläggare slarvar bort papper. Därför är det bra att alltid försöka maila in papper till socialen så att man har bevis att man har skickat dem.

Om handläggaren tycker att det svårt att boka in möten med den som söker socialbidrag så kan de skriva att de inte kan ”slutföra utredningen”. Man måste därför vara ”anträffbar” och gå att nå. Detta kan naturligtvis vara svårt om man mår dåligt och inte orkar prata med någon.

Socialen kan få göra besök om man ansöker om ekonomiskt bistånd för att kunna förstå vilket ”hjälpbehov” som en person har. Hembesök är ett ”utredningsmedel som måste hanteras med stor försiktighet”. Socialen får aldrig mot någons ”vilja bereder sig tillträde till den enskildes bostad”. Ett hembesök får inte vara påtvingat. Man kan riskera ett avslag om man inte släpper in dem (jfr t.ex. JO:s ämbetsberättelse 2011/12 s. 377 ff).

När man överklagar så kan man skicka med papper som Socialtjänsten sagt att det saknas. Det viktigt att ta reda på exakt vad de påstår saknas så att domstolen får allt underlag som behövs.

Hela familjens inkomster räknas ihop

För att beräkna behovet av försörjningsstöd lägger man ihop hela hushållets riksnorm och hushållets skäliga kostnader för hyra, hushållsel med mera. Detta belopp minskas med hushållets alla inkomster efter skatt och resultatet visar vilket belopp hushållet behöver i försörjningsstöd

Socialtjänsten räknar även med barnens pengar

Socialtjänsten kan räkna av ett barns tillgångar mot barnets del av försörjningsstödet men inte andra delar

Man måste söka alla möjliga bidrag

Om den enskilde genom socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar helt eller delvis kan tillgodose sitt behov, bör socialnämnden hänvisa honom eller henne till att ansöka om dessa. Sådana förmåner och ersättningar kan vara t.ex. bostadsbidrag, underhållsstöd, sjukpenning och föräldrapenning (Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd, SOSFS 2013:1 17 f. Om den enskilde inte söker andra förmåner som han eller hon har rätt till kan förmånen i vissa fall ändå räknas med som en fiktiv inkomst i nämndens normberäkning (jfr Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4646-11).

Om man råkar bli av pengar eller om man får andras pengar på kontot

Man kan normalt sett inte få bistånd för att ersätta borttappade eller förlorade pengar (se bl.a. Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 7163-14). Men det kan finnas skäl att göra undantag. Det kan vara t.ex. om en person står inför ett ”omedelbart hot” om att bli avhyst från sin lägenhet.

Vid beräkningen av biståndsbehov tas regelmässigt hänsyn till de insättningar som gjorts på den enskildes bankkonton eller motsvarande. För det fall den enskilde gör gällande att en insättning inte ska beaktas vid beräkningen ankommer det på honom eller henne att göra sannolikt att dessa pengar inte utgör disponibel inkomst (se Kammarrätten i Stockholms dom den 25 januari 2016 i mål nr 3295-15).

Akut nödsituation

Av rättspraxis framgår att en person som i vanliga fall klarar sin försörjning har rätt till nödbistånd i form av matpengar när ansökan avser ett visst akut nödtillfälle, oavsett om nödläget har uppstått genom ett eget agerande eller på annat sätt (jfr RÅ 1995 ref. 56). Man kan även få pengar för andra saker än mat om det uppstår en akut nödsituation.

Om de tycker att man själv vid ”upprepade tillfällen agerat på ett sådant sätt att nödläge uppstår” så ska de ändå ta hänsyn till inkomster som man haft före ansökan. De ska även ta hänsyn till om det gick att förutse att utgiften skulle komma och om den ”nödvändig för att uppnå en skälig levnadsnivå” (jfr bl.a. Kammarrätten i Göteborgs dom den 13 maj 2020 i mål nr 6194-19).

Hur kan jag få hjälp av Europadomstolen?

Europadomstolen förkortas på engelska ECHR (European Court of Human Rights). Europadomstolens uppgift är att döma i mål som handlar om brott mot den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna. Hela konventionen finner du HÄR.

Var hittar jag Europadomstolens hemsida?

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/swe&c=

Hur gör jag om jag vill överklaga en dom till Europadomstolen? 

Till en början kan du inte ”överklaga” en dom från en svensk domstol till Europadomstolen. Det heter att du lämnar in ett “klagomål”. Om du får rätt i Europadomstolen innebär det alltså inte att en dom från en nationell domstol ändras. Däremot kan du få skadestånd av staten för att dina rättigheter har kränkts.

Staterna kan bryta mot konventionen genom att ha bestämmelser, exempelvis en lagregel, som strider mot konventionen. Men även enskilda beslut av myndigheter och domstolar kan utgöra brott mot konventionen. Konventionen utgör svensk lag.

Du måste först ha uttömt alla inhemska möjligheter och instanser för att få rätt. Har du missat en talefrist (tidsgräns) för att få din sak prövad inom landet kan du inte gå vidare till Europadomstolen.

Klagomålet/ansökan skall enligt huvudregeln inges skriftligen. Europadomstolens språk är engelska och franska men du får om nödvändigt skriva på svenska. Domen meddelas på engelska och franska. Förfarandet är i vart fall i inledningen skriftligt. 

Krävs det prövningstillstånd och finns rättshjälp att få?

Klagomålet/ansökan genomgår före prövningen av själva Europadomstolen en granskning som kan innebära att klagomålet inte släpps fram för prövning av själva domstolen. Ett negativt beslut kan inte överklagas. Om målet släpps upp kan du av Europadomstolen beviljas rättshjälp genom biträde av advokat som du själv kan få välja. Det kan alltså vara en svensk advokat.

Finns det någon kostnad? 

Europadomstolen som sådan tar inte något betalt. 

Finns det någon tidsgräns efter det domslut som skall överklagas? 

Klagomålet/ansökan måste ha inkommit till Europadomstolen inom sex månader efter det att inhemsk slutinstans avgjort saken (i vissa fall sex månader efter det att du eller din advokat delgivits den sista instansens beslut). 

Vilka formkrav finns?

Klagomålet/ansökan skall enligt ett formulär – som man kan ladda ner på domstolens hemsida – innehålla vissa uppgifter förutom klagomålet, till exempel uppgifter som styrker att man utnyttjat alla inhemska möjligheter för att få rätt.

Vad kan Europadomstolen göra vid utvisningar?

Europadomstolen,  ska se till att ingen medlemsstat bryter mot artikel 3 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Där står det Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Hur ansöker jag?

Om det är bråttom går det att faxa en anmälan till Kommittén mot tortyr (CAT) eller Europadomstolen. 

Se om CAT här:

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx

Då kan du skriva på ditt språk eller på engelska eller svenska och förklara varför du vänder dig till dem. (Svenska är inte ett officiellt språk hos CAT, men till Europadomstolen går det bra att skriva på svenska. Du kan kolla på deras hemsidor om de kan ta emot ansökningar på ditt språk).

Till din hjälp finns det anmälningsblanketter på olika språk.

Adresserna hittar man på hemsidorna:

www2.ohchr.org/english/bodies/cat

www.Echr.Coe.Int

Du ska beskriva varför du är rädd och vad du tror ska hända om du utvisas, och vilka bevis du har för det. Du ska också komplettera din ansökan i brev med kopior på alla beslut i ditt asylärende. Det gäller både beslut från Migrationsverket och migrationsdomstolen, och från Migrationsöverdomstolen om du har begärt prövningstillstånd.

Normalt kan du inte räkna med att ditt offentliga biträde gör en anmälan till Kommittén mot tortyr eller till Europadomstolen, eftersom det inte ingår i deras uppdrag.

Kan Europadomstolen och CAT stoppa en utvisning?

Ja. Både Kommittén mot tortyr och Europadomstolen har en möjlighet att i en snabbprocedur begära att den svenska staten ställer in en planerad utvisning.

Det kan de göra om de efter en första titt på ditt fall bedömer att det skulle kunna vara ett brott mot artikel 3 om du utvisades innan kommittén eller domstolen hann undersöka ditt ärende mer noggrant.

Enligt svensk lag ska en sådan begäran respekteras och Migrationsverket bevilja inhibition (uppskjuta verkställighet). Det står i kap 12 § 12 utlänningslagen:

“om ett internationellt organ, som har behörighet att pröva klagomål från enskilda, riktar en begäran till Sverige om att verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning skall avbrytas, skall inhibition meddelas, om inte synnerliga skäl talar mot detta.”

När inhibition beviljas kan du leva som när du var asylsökande med fullt bidrag, men du har inte tillstånd att arbeta. Om CAT eller Europadomstolen så småningom kommer fram till att Sverige har gjort fel och att du inte borde ha fått beslut om utvisning, så ska Sverige rätta sig efter detta och ge dig uppehållstillstånd.

Hur lämnar jag in ett giltigt klagomål i den vanliga prövningen i Europadomstolen som inte gäller utvisningar?

Om du bestämmer dig för att klaga till Europadomstolen måste du se till att klagomålet uppfyller alla kraven i regel 47 i domstolens arbetsordning (”Rules of Court”), som anger vilken information och vilka dokument som måste finnas med i ett klagomål.

Regel 47 Anförande av klagomål (engelsk version)

https://www.echr.coe.int/Documents/Your_Application_ENG.pdf

Om någon del av den information eller de dokument som krävs enligt regel 47, stycke 1 och 2, saknas, kommer ditt klagomål inte att behandlas av domstolen. Det är av yttersta vikt att alla fält i klagoformuläret fylls i.

Klagoformulär

https://www.echr.coe.int/Documents/Application_Form_SWE.pdf

Ett giltigt klagomål kommer att behandlas av domstolen; det betyder dock inte att klagomålet kommer att prövas i sak av domstolen.

Läs mer om hur processen går till:

https://www.echr.coe.int/Documents/PD_institution_proceedings_ENG.pdf

Vilka mål med Sverige som part har varit upp i Europadomstolen?

http://www.domstol.se/Ladda-ner–bestall/Europadomstolens-avgoranden-pa-svenska/

Några exempel på mål

Eliza vann mot staten – får 350.000 i skadestånd. I dag meddelade Europadomstolen för mänskliga rättigheter sin dom i målet mellan Eliza och den svenska staten: Eliza vinner.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elisa-smygdusch

Konvertit vann i Europadomstolens högsta instans

https://www.farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1290-konvertit-vann-i-europadomstolens-hogsta-instans

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ ВАШ ЗАРАБОТОК?

Многие компании не платят зарплату своим сотрудникам. Это означает, что вы как работник в конечном итоге оказываетесь в очень сложной ситуации. Но есть способы нажать на компанию/работодателя чтобы вы получили вашу зарплату. Во-первых, вы должны убедиться, что у вас есть какое-то доказательство того, что вы действительно работали. Важно собрать разные документы, фотографии, сообщения и т.д. чтобы показать что вы на самом деле работали на конкретном рабочем месте. Может произойти то что работодатель отрицает, что человек вообще был нанят, или что человек работал в очень маленьком объеме. Для решения проблемы важна поддержка от коллег которые могут дать показания. Если у вас есть доказательства, вы можете обратиться к юристу, который может обратиться в суд, чтобы потребовать невыплаченную зарплату. Стоит отметить, что собственная история работника является доказательством того, что говорится.Не серьезным компаниям свойственно обанкротиться. Но даже если компания обанкротилась тогда возможно будет получить невыплаченную зарплату через государственную гарантию заработной платы. Мы поможем вам получить зарплату. У нас есть сотрудники, которые говорят на русском, арабском, английском. Во многих случаях суд оплачивает нашу работу через государственную юридическую помощь. Мы помогаем вам подать заявку на это.

Vad gör man om man inte har fått sin lön?

Många företag betalar inte ut lön till sina anställda. Detta gör att man som arbetare hamnar i en mycket svår situation. Men det finns sätt att pressa ett företag så att man får ut sin lön.

För det första så måste man se till att man har någon slags bevis att man faktiskt har jobbat. Det är viktigt att samla olika handlingar och papper, fotografier, meddelanden osv. som visar att man faktiskt har arbetat på den specifika arbetsplatsen. Det förekommer att företag förnekar att en person har varit anställd överhuvudtaget, eller så påstår de att personen har jobbat i väldigt liten omfattning. För att bemöta detta är det även viktigt med stöd från arbetskamrater som kan ställa upp och vittna. Om man har bevis kan man gå till en jurist som kan vända sig till domstol för att kräva ut lönen. Värt att tänka på är att arbetarens egen berättelse är också ett bevis för det som påstås.

Det är vanligt att oseriösa företag försätts i konkurs. Men även om företaget har gått i konkurs så kan det finnas möjlighet att få ut sin lön via den statliga lönegarantin.

Vi hjälper dig att kräva ut din lön. Vi har personal som talar ryska, arabiska, engelska m.m. I många fall betalar domstolen för vårt arbete genom statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att ansöka om detta.

Invandrarfamiljer oftare utsatta för tvångsomhändertaganden

Socialtjänsten är den myndighet som enligt lag har ansvar för att barn växer upp i “trygga förhållanden”. I första hand ska socialtjänsten uppfylla detta i samarbete med barnet och vårdnadshavarna, till exempel genom samarbetssamtal. Om socialtjänsten anser att det finns risk för barnets hälsa eller utveckling får de dock omhänderta ett barn med tvång.

Omhändertagandet går typiskt sett till så att någon – en lärare, granne eller annan – anmäler till socialtjänsten att den är orolig för barnets situation. En handläggare inleder då en utredning om barnets situation och utifrån denna utredning beslutar socialtjänsten om det krävs någon insats för barnet och om denna insats ska ske frivilligt eller med tvång.

Flertalet granskningar de senaste åren har visat att det är vanligare att barn tvångsomhändertas från invandrarfamiljer än svenska familjer. Enligt statens egen rapport hade år 2012 nästan hälften av alla barn som tvångsomhändertagits en eller två utlandsfödda föräldrar, trots att antalet barn med utlandsfödda föräldrar är mycket färre än barn med två svenskfödda föräldrar. Det är exempelvis vanligt att handläggare har negativa fördomar om andra kulturer och utgår från att utlänningar är sämre föräldrar än svenskar, eller att de är fientliga mot exempelvis muslimer. Detta är en allvarlig orättvisa som drabbar familjerna hårt.

Att som förälder få sitt barn tvångsomhändertaget är givetvis väldigt smärtsamt. Man känner sig som förälder orättvist behandlad och det är lätt hänt att man tar ut sin frustration på handläggaren och socialtjänsten. Att hamna i öppen konflikt med socialtjänsten är dock något som man till varje pris bör undvika, eftersom det enkelt kan användas mot en i den fortsatta processen. Även om det kan vara mycket svårt är det generellt bättre att inta en tillmötesgående och samarbetsvillig attityd gentemot socialtjänsten för att inte förvärra situationen. Handläggarna ska inte agera utifrån personliga känslor men det förekommer naturligtvis ändå. Om socialtjänsten exempelvis påstår att det funnits ett specifikt problem i hemmet bör man som förälder uttrycka förståelse för detta och fundera över detta, även om man kanske egentligen inte håller med. Om man vill ha goda chanser att lösa situationen måste man agera klokt och inte omedelbart gå till motangrepp.

Om Du har problem med att socialtjänsten vill omhänderta ditt barn, eller något annat familjeproblem, hjälper vi dig gärna!

Kan jag resa tillbaka till Sverige om jag har fått återreseförbud?

Svar: Ja, under vissa förutsättningar är det möjligt att resa tillbaka även om du har fått återreseförbud.

Reglerna om återreseförbud finns i 8 kap. 21-26 §§ utlänningslagen

Återreseförbud – vad är det?

Ett återreseförbud innebär att personen som det gäller i princip inte får komma tillbaka till Sverige under tiden som förbudet gäller. Det finns flera anledningar till att en person kan meddelas återreseförbud, men det finns också några vägar att få komma tillbaka till Sverige trots att man har fått ett återreseförbud. I de flesta fall bestäms återreseförbudet till högst 5 år.

Ett återreseförbud som meddelats i Sverige gäller i hela Schengen-området. Den som har fått ett återreseförbud får alltså under tiden som förbudet gäller inte resa in i någon stat som ingår i Schengen-samarbetet.

Beslut om utvisning eller avvisning

De flesta som får ett beslut av Migrationsverket eller polisen att den ska utvisas eller avvisas från Sverige kommer att få en tidsfrist för frivillig avresa som oftast är två eller fyra veckor. Det betyder att personen som har fått beslutet på egen hand ska lämna Sverige inom denna tid.


Utvisningsbeslut innebär att en person som befinner sig i Sverige ska lämna landet, frivilligt eller genom verkställande av polisen.

Ett beslut om utvisning meddelas samtidigt som ett avslag på ansökan om uppehållstillstånd i Sverige (8 kap. 16 § utlänningslagen). Utvisningsbeslut kan också meddelas om den som inte är EU-medborgare eller familjemedlem till denne döms för brott som kan leda till fängelse (8a kap. 1 § utlänningslagen). Om brottet endast ger böter som påföljd kan utvisningsbeslut inte meddelas.

Avvisningsbelsut innebär att en personer som befinner sig utanför Sverige (gränskontroll) eller har varit här i högst 3 månader nekas inresa eller tvingas lämna landet.

Ett beslut om avvisning kan meddelas exempelvis om den som vill resa in i Sverige saknar pass eller tillstånd för inresa (8 kap. 2 § utlänningslagen)

Om personen inte får tidsfrist för frivillig avresa utan beordras att lämna Sverige direkt i samband med utvisnings- eller avvisningsbeslutet, så kommer ett återreseförbud att meddelas automatiskt, om det inte finns mycket speciella skäl för att så inte ska ske.

Migrationsverket kan besluta att inte ge en tidsfrist för frivillig avresa bland annat om de misstänker att personen kommer att avvika (försöka hålla sig kvar) i Sverige, vilket de generellt gör om personen tidigare har levt i Sverige utan tillstånd (1 kap. 15 § utlänningslagen).

Om du har fått avvisningsbeslut förenat med återreseförbud så ska återreseförbudet hävas om avvisningsbeslutet upphävs (MIG 2014:25)

Undantag från huvudregel när barn är med i bilden

MIG 2008:19 gällde målet en man med ett nyfött barn i Sverige som fått återreseförbud på grund av brott (rattfylla m.m.). Mannen överklagade domen och Migrationsöverdomstolen upphävde förbudet efter en intresseavvägning mellan å ena sidan motiven för återreseförbudet och å andra sidan barnets bästa och rätten att umgås med fadern.

Hur kan jag komma tillbaka trots att jag har fått återreseförbud?

Ett återreseförbud kan under vissa förutsättningar upphävas (tas bort) vilket innebär att personen i fråga återfår rätt att resa in i Sverige.

Ett skäl för att upphäva ett återreseförbud kan vara att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har beviljats, exempelvis för arbete. Detta följer av Migrationsöverdomstolens avgörande i MIG 2017:16.

I ett sådant fall ska uppehållstillståndets längd och grunden för tillståndet beaktas vid bedömningen av om återreseförbudet ska upphävas. Vid prövningen av om ett återreseförbud ska upphävas görs en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall, där intresset av att återreseförbudet ska finnas kvar ska vägas mot personens intresse av att få resa in i Sverige. Avgörande i denna fråga är varför återreseförbudet har meddelats, det vill säga om förbudet meddelades automatiskt vid exempelvis avvisning eller på grund av personens eget beteende såsom att denne tidigare har brutit mot tidsfrist för frivillig avresa.


Man kan för enkelhetens skull säga att om du har fått ett återreseförbud som inte har berott på att du stannade kvar i Sverige i samband med tidigare utvisningsbeslut och du har fått en anställning i Sverige med två års uppehållstillstånd så bör du ha goda chanser att få ditt återreseförbud upphävt.

En person med återreseförbud kan få ett särskilt tillstånd av Migrationsverket att göra ett kort besök i Sverige, om det finns mycket speciella skäl för detta. Som mycket speciella skäl kan räknas att man vill besöka en allvarligt sjuk anhörig eller bevista en anhörigs begravning. Oftast gäller ett sådant besökstillstånd för några dagar. Tillståndet för ett kort besök betyder inte att återreseförbudet slutar att gälla utan endast att det suspenderas (avbryts) under besökstillfället. Ansökan görs hos Migrationsverket.

Kan man söka asyl i sverige efter avslag i ett annat EU-land?

Svar: Ja, du kan ansöka om asyl i Sverige trots att du har fått avslag i ett annat EU-land, men det är inte säkert att Sverige prövar din ansökan. Sverige kan välja att pröva din ansökan eller istället begära att det land där du först sökte asyl ska fortsätta vara ansvarigt för din ansökan.

Reglerna om vilket EU-land som är ansvarigt för att pröva en asylansökan finns i Dublinförordningen

När flyktingar söker asyl i Sverige så kommer deras uppgifter att kontrolleras. Om de matchar uppgifterna i en visumansökan eller asylansökan eller från en poliskontroll vid gränsen i ett annat EU-land, så kommer det land som verkar vara ansvarigt enligt Dublinförordningen att få en fråga om de accepterar att ta hand om deras asylansökningar. Oftast är det fingeravtryck som blir avgörande. Sverige har max 2 månader på sig att ställa denna fråga till det andra landet.

Om det andra landet accepterar att återta den sökande för att pröva dennes ansökan så kommer Sverige att försöka verkställa en utvisning dit. Sverige har i vanliga fall 6 månader på sig att genomföra utvisningen från det att det andra landet accepterade att återta den sökande. Om denna 6-månadersgräns passeras så blir istället Sverige ansvariga att pröva ansökan. Om den som fått utvisningsbeslut på grund av Dublinförordningen undanhåller sig utvisning (håller sig kvar i Sverige) är denna gräns istället 18 månader. 

Om en person har fått avslag på en asylansökan i ett annat EU-land och har sökt asyl i Sverige istället så gäller alltså:

1) Sverige frågar det andra landet om de tar ansvar för den sökande (inom 2 månader)

2) Det andra landet ska acceptera eller vägra återtagande (inom 1 månad)

3) Sverige ska verkställa utvisning till det andra landet (inom 6-18 månader).

Om Sverige väljer att pröva ansökan och inte utvisa den sökande (ex. barn under 18 år med särskilda humanitära skäl) eller Sverige meddelar utvisningsbeslut men misslyckas att verkställa utvisningen inom utsatt tid blir Sverige ansvarigt att pröva ansökan.

Länkar:

Lista över länder som ingår i Dublinsamarbetet:

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/EU-och-internationellt/Schengensamarbetet/Dublinforordningen/Fragor-och-svar/2015-11-20-I-vilka-lander-galler-Dublinforordningen.html

Bra info om Dublin från FARR (Flyktinggruppernas Riksråd):

https://www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/dublin-kort-info

En kritisk blick på den svenska arbetsrätten

I vårt arbete som jurister har vi stött på en lång rad problem som inte finner någon rimlig lösning inom den svenska arbetsrätten. Vi vill i denna artikel peka på några typiska problem och ge några förslag till lösningar.


Lönestöld lagligt i Sverige


Många arbetare inom låglöneyrken får inte ut sin lön. Ofta har de arbetat gratis i flera månader utan att få betalt. Ett inte ovanligt “trick” är att sätta företaget i konkurs när lönefordringarna hopar sig. I t.ex. Unionens medlemstidning så varnar fackförbundet för “lönestöld”. Detta är missvisande. I Sverige är det inte brottsligt att strunta i att betala ut löner. Det som en fackförening kan göra är att sätta ett företag i konkurs och då kan man få lön genom den statliga lönegarantin. Men det går bara att få ersättning för lön som är intjänad tre månader innan konkursansökan lämnades till tingsrätten. Många går miste om inarbetad lön och semesterersättning. Om man inte har personnummer så vill staten inte heller betala ut lönegaranti.


Vad man kan fråga sig är varför vi ska ha sämre lagar på detta område än i USA? I USA finns en särskild institution, Wage and Hour Division (WHD), som får rapporter om lönestöld och som arbetar för att se till att arbetsgivare betalar löner till de anställda. Överträdare av reglerna kan åläggas böter upp till 10 000 $ vid första överträdelsen. Om det upprepar sig kan fängelse följa på lönestöld. 


Osäkra anställningar


Tidsbegränsat anställda har ökat kraftigt i Sverige sedan 1990-talet från ca 10% till ca 16,5% år 2015. LAS (lag om anställningsskydd) har förändrats sedan 1980-talet för att möjliggöra osäkra anställningar, t.ex. infördes anställningsformen “allmän visstid” år 2007. 1993 infördes lagen om privat arbetsförmedling vilket öppnade upp för bemanningsföretagen som sedan dess har vuxit kraftigt.  Utvecklingen här följer trenden inom EU:s arbetsrätt med s.k. “flexicurity” med fokus på flexibilitet, dvs arbetsgivares rätt att säga upp anställda.


Vi vet att många arbetsgivare idag har satt i system att bara erbjuda olika slags osäkra anställningar, t.ex. bemanningsarbete, upprepade provanställningar, vikariat och behovsanställningar. Som arbetare skapar detta givetvis stor otrygghet och stress eftersom man inte vet om man har ett arbete och en försörjning nästa dag. Att ständigt vara rädd för att förlora jobbet skapar även ett tryck på arbetare att inte ta upp problem på arbetsplatsen eller förena sig mot chefen eftersom risken då är stor att man uppfattas som “jobbig” och förlorar arbetet. 


Anställningsformen ”allmän visstidsanställning” i 5 § LAS bör avskaffas. Olika tillfälliga anställningsformer bör inte få staplas på varandra överhuvudtaget. 5 § LAS bör ändras så att en visstidsanställning (vikariat, säsongsarbete) ska övergå till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i sex månader. 


Begränsad konflikträtt för arbetare


Strejkrätten har länge varit helt central för arbetares möjligheter att verka för förbättrade arbetsvillkor och för att utjämna maktobalansen mellan arbetsgivare och arbetare. I juni 2019 beslutade riksdagen att begränsa arbetares konflikträtt. Den nya lagen innebär i praktiken att arbetsgivare kan bestämma vilket fackförbund de vill teckna kollektivavtal med och förhindra alla andra fackförbund på arbetsplatsen från att kämpa för bättre arbetsvillkor. Arbetsgivarna kan alltså teckna avtal med det fackförbund som har sämst villkor för arbetarna (och billigast villkor för arbetsgivaren själv) utan att andra fackförbund kan sätta kraft mot detta. Förutom att det innebär ett starkt ingrepp i den grundlagsskyddade föreningsrätten, dvs. arbetares rätt att fritt välja vilket fackförbund de vill tillhöra, riskerar den nya lagen på lång sikt att leda till försämrade arbetsvillkor för många arbetare.


41 d § MBL bör avskaffas. Det är denna paragraf stadgar att en arbetstagare inte får “vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en kollektivavtalsbunden arbetsgivare till stöd för krav i en fråga som är reglerad genom arbetsgivarens kollektivavtal”.


Otillräckliga arbetstidsregler


I arbetstidslagen finns regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar även upp vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila. Ett problem här är att det går att avtala bort reglerna genom kollektiv­avtal. Om ett fackförbundet gör ett dåligt arbete så kan löntagare få arbeta orimligt långa perioder och arbetspass. Kollektiv­avtalet kan nämligen ersätta hela lagen eller vissa delar av den. Det är inte ovanligt att arbetare tvingas vara på arbetet 13 timmar på en dag och de sedan börjar tidigt nästa dag så att inte ens sömnperioden uppgår till 8 timmar. I två av tre kommuner finns “delade turer” dvs att man t.ex. arbetar 7 och 11 på förmiddagen och sedan mellan klockan 15.30 och 22.00 på kvällen. Det innebär ju i praktiken att man blir uppbunden till arbetet nästan all vaken tid. Den walesiske fabrikören Robert Owen tog i mitten av 1800-talet initiativ för åtta timmars arbetsdag. Med slagordet “8 timmar arbete – 8 timmar fritid – 8 timmar sömn” startade han i mitten av 1800-talet en kamp för drägligare arbetsförhållanden. Hans drömmar har ännu inte infriats i Sverige.


Ur ett löntagarperspektiv så kan man konstatera att arbetstidslagen inte räcker till och, baserat på läget i landet, framstår det som i högsta grad olämpligt att det går att göra undantag från arbetstidslagen genom kollektivavtal. Följden av den inskränkta strejkrätten är att en arbetsgivare kan sluta avtal med fackförbund som hen har “intressegemenskap” med och det är då förbud för andra fackförbund att vidta stridsåtgärder mot detta fackförbund. Betänk vad det kan innebära vad det gäller arbetstidsreglerna. 


Är det svårt att “bli av med” personal i Sverige?


Det påstås ibland att det svårt att “bli av med personal” i Sverige på grund av anställningsskyddsreglerna. Men om arbetsgivare vill bli av med en anställd så räcker det i princip med att hävda att det föreligger arbetsbrist. Det är arbetsgivaren som avgör om det råder arbetsbrist och arbetsgivaren behöver inte bevisa det. Arbetsbrist kan vara att det saknas arbetsuppgifter eller att företaget inte har pengar till verksamheten och lönerna. Om en arbetsgivare vill bli av med en person men använder arbetsbrist som ett svepskäl så kallas det fingerad arbetsbrist. 


Fingerad arbetsbrist är naturligtvis svårt att bevisa. Om en domstol behandlar frågan så tittar man b.la. på om det skett förändringar i verksamheten på sistone vilket kan tala för att det inte är fråga om fingerad arbetsbrist. Även om det kan finnas personliga skäl bakom uppsägningen så anses uppsägningen ha skett pga arbetsbrist om det faktiskt skett verksamhetsförändringar. Det är arbetstagaren som måste visa att det i själva verket är något personligt förhållande som ligger till grund för uppsägningen.


Ibland kan det framstå som om Sverige är ett unikt land som har en lag om anställningsskydd. Så är inte fallet. I ett internationellt perspektiv är anställningsskyddet inte särskilt starkt. T.ex Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Tjeckien och Portugal har striktare regler för individuella uppsägningar än vad Sverige har. Lagen om anställningsskydd borde förändras på så sätt att det framgår att arbetsgivaren måste bevisa att det föreligger arbetsbrist. Någon sådan regel finns inte idag.


Varje vecka dör en arbetare på jobbet


Arbetare som dör på jobbet uppfattas ofta vara ett problem som sker långt från oss och främmande för svensk arbetsmarknad. Sanningen är att än idag dör i snitt en arbetare per vecka i arbetsplatsolyckor. Dessutom är mörkertalet stort eftersom arbetsrelaterade sjukdomar till följd av exempelvis asbestexponering inte ingår i statistiken. Utöver dödsolyckorna är det många fler arbetare som blir allvarligt skadade i arbetsplatsolyckor, ofta för resten av livet. 


Arbetsmiljöverket är myndigheten som ansvarar för att kontrollera arbetsplatserna och förhindra brister i arbetsmiljön. Att antalet dödliga arbetsplatsolyckor har varit konstant i Sverige under längre tid visar dock att det är otillräckligt att överlåta arbetsmiljöfrågor till en statlig myndighet som dessutom under senaste decennierna ofta drabbats av kraftigt nedskurna resurser. Även ett perfekt fungerande Arbetsmiljöverk vore långt ifrån tillräckligt eftersom företag som orsakar arbetsplatsolyckor oftast bara döms till böter enligt arbetsmiljölagen.


På en arbetsplats kan arbetarna utse ett skyddsombud som ska se till att arbetsgivaren följer arbetsmiljöregler och att arbetsförhållanden är säkra för alla arbetare. Osäkra anställningar (se ovan), försvagad facklig stridsförmåga (se ovan) och andra försämringar på arbetsmarknaden innebär dock i praktiken att skyddsombuden har allt svårare att utföra sitt uppdrag utan att straffas av arbetsgivare som förstår att ett aktivt arbetsmiljöarbete ofta på kort sikt innebär högre kostnader för företaget. Det är inte ovanligt att skyddsombud som gör ett gediget arbete sägs upp eller avskedas på grund av de har utfört sitt arbete väl. LAS borde därför innehålla ett förstärkt anställningsskydd för skyddsombud.


Jobba för 10 kr i timmen? Helt OK i Sverige


I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön, utan dessa etableras ett genom kollektivavtal utan statlig inblandning. Vanliga benämningar i kollekivavtalen är ingångslön eller grundlön. Kollektivavtalen är frivilliga och minimilön gäller därför bara de företag som valt att ansluta till kollektivavtalen. Därmed finns det alltså ingen minimilön i Sverige, utan just lönen är en i lag helt oreglerad överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare.


Den federala minimilönen i USA är 7,25 dollar per timme (2019). I Storbritannien uppgår minimilönen till 1 524 pund per månad för personer över 21 år. I Frankrike kallas minimilönen Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) och indexeras årligen 1 januari. 2019 års belopp är 10,03 euro per timme, vilket motsvarar en månadslön på 1 521,22 euro före skatt med en arbetstid på 35 timmar per vecka (151,67 timmar per månad). 


Det finns många arbetare i Sverige som arbetar för mycket låga löner. Regeringen har tidigare uppgett att det är osäkert stor andel av företagen som omfattas av kollektivavtal men att de tror att mellan 25 och 43 procent av företagen i Sverige inte har kollektivavtal. Borde inte de som arbetar inom dessa företag också skyddas av regler om minimilön? När kommer en Lag om minimilön i Sverige?

ПЛОХИЕ ТРУДОВЫЕ ПРАВА В ШВЕЦИИ: ВЫ БУДЕТЕ УДИВЛЕНЫ, КОГДА ПРОЧИТАЕТЕ ЭТО

Кража зарплаты это не престуление в Швеции
Многие люди работают бесплатно в течение нескольких месяцев без оплаты. В Швеции не преступно игнорировать выплату заработной платы. Например, в Соединенных Штатах работодателю может грозить тюремное заключение за повторные кражи зарплаты. Почему не в Швеции?


Небезопасная занятость
В Швеции все меньше и меньше постоянной работы. Сегодня многие работодатели внедрили системы, предлагающие только различные виды постоянной работы. Закон разрешает работодателям право нанимать человека в короткие сроки, даже если для этого нет причин.


Еще сложнее- забастовка
В Швеции вас могут оштрафовать, если вы начнете забастовку, если ваш профсоюз заключит коллективный договор с работодателем. В прошлом году бастовать стало еще сложнее. Тогда это стало незаконной забастовкой даже если вы не являетесь членом профсоюза, с которым у работодателя есть соглашение.


Законно работать 13 часов
В Швеции работодатель может назначить рабочих на работу 13 часов в день. Но не только это. Согласно закону, работодатель может заставить кого-то временно работать еще дольше. Закон, который регулирует рабочее время, действительно плох и не обеспечивает надлежащей защиты работников.


Людей в Швеции легко уволить
Если работодатели хотят избавиться от наемного работника, достаточно сказать, что не хватает работы. Именно работодатель решает, есть ли нехватка работы, и работодатель не обязан это доказывать.


Нет защиты для представителей безопасности
На рабочем месте работники могут назначить представителя по безопасности, чтобы убедиться, что работодатель соблюдает правила рабочей среды. Представители безопасности, которые хорошо выполняют свою работу, нередко их увольняют, но Закон о защите занятости не содержит специальной защиты для представителей безопасности.


Работа за 10 шведских крон в час?
В Швеции нет установленной законом минимальной заработной платы.
Если у компании нет соглашения с профсоюзом, она может платить любую зарплату, какую хочет. В США, Великобритании и Франции существуют законы о минимальной заработной плате, но не в Швеции. Разве не должно быть и в Швеции?


Эти проблемы затронули именно вас?
Если вы столкнулись с какой-либо из вышеперечисленных проблем, вы можете связаться с нами. Мы поможем вам попытаться решить проблему, несмотря на плохие законы, существующие в Швеции.


Звоните: 0729292123

Kan jag och min familj flytta till sverige om jag är EU-medborgare?

Svar: ja, du som är EU-medborgare har s.k. uppehållsrätt vilket betyder att du får stanna här under vissa villkor. Om du uppfyller villkoren för uppehållsrätt får även dina familjemedlemmar stanna här med dig.

De svenska reglerna om uppehållsrätt för EU-medborgare finns i 3a kap. Utlänningslagen.

Dessa regler är en följd av EU-reglerna (rörlighetsdirektivet) som är gemensamma för alla EU-stater.

Läs mer nedan om villkoren för dig som EU-medbogare och familjemedlem att leva i Sverige.

2.1 EU-medborgare som arbetar, studerar eller har tillräckliga medel för egen försörjning i Sverige har uppehållsrätt

Som EU-medborgare har du rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Du har uppehållsrätt om du till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för din försörjning. Om du har uppehållsrätt i Sverige behöver du inte kontakta Migrationsverket. 

Som arbetstagare anses den som utför ett faktiskt och verkligt arbete, även om arbetet är ett lågavlönat deltidsarbete (MIG 2010:5). Det är enligt EU-domstolen (mål C-357/89) inte nödvändigt att arbetstagaren kan försörja sig på sin inkomst.

Om EU-medborgare har uppehållsrätt (genom arbete, studier m.m.) har även dennes familj som är EU-medborgare uppehållsrätt.

2.2 Uppehållskort för EU-medborgares familj som inte är EU-medborgare

Om din familj är medborgare i ett land utanför EU och ni ska vara i Sverige i mer än tre månader ska de ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket. Ansökan ska göras senast tre månader efter att familjemedlemmen kom till Sverige (3a kap. 10 § Utlänningslagen). Följ länkarna för att komma till ansökningsblanketten på svenska och engelska.

Uppehållskortet ger din familj rätt att bo och arbeta i Sverige så länge du har uppehållsrätt på någon av grunderna (arbete, studier m.m.).

En EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare behåller sin uppehållsrätt om anknytningen till den person från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt upphör genom äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskapet eller upphörande av samboförhållandet, under förutsättning att han eller hon arbetar/studerar/driver företag samt äktenskapet eller samboförhållandet har varat i minst tre år, varav minst ett år i Sverige. (3a kap. 5 d § Utlänningslag

2.3 Om du är EU-medborgare och ska flytta till någon som bor i Sverige

Du som är EU-medborgare men inte har uppehållsrätt kan ansöka om uppehållstillstånd om din familjemedlem är bosatt i Sverige och ni vill bo tillsammans här. Du kan ansöka från Sverige.

För att du ska kunna ansöka om uppehållstillstånd ska din familjemedlem i Sverige vara

– sambo, make eller maka eller registrerad partner

– blivande sambo, make eller maka

– barn under 18 år.

Den person som du ska bo med i Sverige måste kunna försörja er båda. Han eller hon ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige.

2.4 Särskilt EU-uppehållstillstånd för person med ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land

Du som har bott i minst fem år i ett EU-land med uppehållstillstånd kan ansöka om att få ställning som varaktigt bosatt i det landet. Den som får ställning som varaktigt bosatt får ett särskilt EU-uppehållstillstånd som innebär att personen har vissa rättigheter som liknar de som en EU-medborgare har. Det ger personen större möjligheter att flytta till ett annat EU-land för att till exempel arbeta, studera, starta eget företag eller leva på sin pension.

Om du har fått ställning som varaktigt bosatt i ett EU-land ska detta framgå av uppehållstillståndskort. De flesta länder har egna ord för detta på uppehållstillståndskortet.

Se denna lista för att kontrollera om du har ställning som varaktigt bosatt i annat EU-land.

2.4.1 Tillstånd för familj till någon med ställning som varaktigt bosatt i EU

Om du får uppehållstillstånd i Sverige kan din familj få tillstånd för samma tid som dig. Din familj får börja arbeta eller studera direkt efter att de har kommit till Sverige. De behöver inte vänta på beslut om uppehållstillstånd. Den som studerar får arbeta vid sidan av studierna utan att ansöka om ett särskilt arbetstillstånd.

2.5 Ställning som varaktigt bosatt i Sverige

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har bott i Sverige utan avbrott i fem år kan du få ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Ställning som varaktigt bosatt innebär att man har vissa rättigheter som en EU-medborgare har och att man har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett annat EU-land. Den som får ställning som varaktigt bosatt i Sverige får ett uppehållstillståndskort.

För att få ställning som varaktigt bosatt ska du

-ha bott i Sverige i fem år utan avbrott.

-ha haft uppehållstillstånd de senaste fem åren.

-kunnat försörja dig och din familj.

Du som vill ansöka om ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska fylla i denna blankett och skicka till Migrationsverket.

2.6 EU-medborgare och deras familjer som har bott fem år i Sverige

När du som är EU-medborgare eller anhörig till en EU-medborgare har haft uppehållsrätt och bott i Sverige i fem år har du permanent uppehållsrätt. (3a kap. 12 a § Utlänningslagen

Om du vill ha ett bevis på din permanenta uppehållsrätt kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt. Om du arbetar och blir ofrivilligt arbetslös kan du under vissa förutsättningar ha bibehållen uppehållsrätt även under den tid som du söker nytt arbete. Det kan även gälla om du är föräldraledig från ditt arbete. Du ansöker om detta intyg genom att fylla i denna blankett och skicka till Migrationsverket. Ansökan är gratis.

Om du är medborgare i ett land utanför EU och anhörig till en EU-medborgare ska du i stället ansöka om ett permanent uppehållskort. För att du ska kunna få permanent uppehållskort ska du sedan minst fem år tillbaka ha bott i Sverige och ha haft en relation med den familjemedlem som är EU-medborgare samt din familjemedlem uppfylla kraven för permanent uppehållsrätt. Du ansöker om uppehållstillståndskort genom att fylla i denna blankett och skicka till Migrationsverket. Ansökan är gratis.

Den permanenta uppehållsrätten gäller utan villkor och kan endast upphöra om du har vistats utanför Sverige i mer än två på varandra följande år. (3a kap. 9 § Utlänningslagen). Den permanenta uppehållsrätten ger därmed en rätt att vistas i Sverige som är jämförbar med det permanenta uppehållstillståndet. Exempelvis har du som har permanent uppehållsrätt i Sverige en sådan stark rätt att vistas här att dina familjemedlemmar kan ansöka om uppehållstillstånd i Sverige genom anknytning till dig (MIG 2017:17). (Läs mer om familjeanknytning här)

Du som har bott i Sverige i fem år och uppfyller kraven för uppehållsrätt, uppehållskort eller har permanent uppehållstillstånd kan ha rätt att bli svensk medborgare (läs mer om medborgarskap här).