Välj en sida

Innan du kan avhysas måste det finnas ett beslut

Det är bara Kronofogden som får avhysa (kasta ut) någon från en bostad. För att de ska göra det måste finnas ett beslut (utslag från Kronofogden eller Hyresnämnden) eller en dom (från tingsrätten) som säger att någon ska flytta. Om du inte håller med om att du måste flytta så måste du svara till domstolen eller Kronofogden att du inte vill flytta och förklara varför. Det är viktigt att du mailar in ditt svar eftersom det förekommer att brev kommer bort. Många personer som inte vill eller kan flytta väntar med att svara för att få mera tid att hitta annan bostad.

Av vilka anledningar man få ett beslut/dom mot sig att man måste flytta?

En vanlig anledning är att det hyresavtal man har har slutat gälla för avtalstiden gått ut eller att man har ett ”dåligt” hyresavtal som inte ger en rätt att bo kvar om hyresvärden säger upp avtalet. En annan vanlig anledning är att man inte har betalat hyran. Om man dröjer med att betala hyran mer än en vecka och efter en påminnelse fortfarande inte har betalat så är detta en grund för förverkande (12 kap. 42 § första punkten jordabalken). Med förverkande menas att hyresvärden har rätt att säga upp kontraktet i förtid och då få hyresgästen att flytta. Om anledningen till den försenade betalningen är sjukdom eller annan liknande oförutsedd händelse och hyresgästen så snart denne kan betalar hyran försvinner den förverkandegrunden (12 kap. 44 § fjärde stycket andra punkten jordabalken).

Vad är en avhysning enligt lagen?

16 kap 1 § Utsökningsbalken: Med avhysning avses en förpliktelse för tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från fast egendom, en bostadslägenhet eller något annat utrymme i en byggnad.

Man ska ha rätt att yttra sig

16 kap 2 §: Innan avhysning sker ska svaranden beredas tillfälle att yttra sig. Saknar svaranden känt hemvist och har det inte kunnat klarläggas var han eller hon uppehåller sig, får avhysning dock ske utan hinder av att han eller hon inte har beretts tillfälle att yttra sig.

De måste först delge dig

Det innebär att de måste få in en bekräftelse på att du fått information om avhysningen för att gå vidare.

16 kap 2 §: I fråga om delgivning av handling varigenom svaranden bereds tillfälle att yttra sig gäller delgivningslagen. Har delgivningsmottagaren känt hemvist inom riket men träffas varken han eller någon som handlingen kan lämnas till enligt 34–37 §§delgivningslagen och kan det inte klarläggas var han eller hon uppehåller sig, får kungörelsedelgivning användas eller handlingen lämnas i delgivningsmottagarens hemvist eller på lämplig plats i anslutning till hans eller hennes hemvist. Är svaranden bosatt utomlands får handlingen sändas till honom eller henne med posten under hans eller hennes utländska adress.

Hänsyn ska tas till den sökandens intresse

16 kap 3 §: Avhysning skall genomföras så att skälig hänsyn tas till såväl sökandens intresse som svarandens situation. Om möjligt skall avhysning ske inom fyra veckor från det att behövliga handlingar kom in till kronofogdemyndigheten. Avhysning får ske tidigast en vecka från det att svaranden bereddes tillfälle att yttra sig eller, om svaranden är bosatt utomlands, två veckor från det att underrättelse sändes till honom.

Man kan få anstånd i max fyra veckor

16 kap 4 §: Om det behövs av hänsyn till svaranden får kronofogdemyndigheten medge anstånd med avhysningen under högst två veckor från utgången av den tid som anges i 3 § andra stycket. Föreligger synnerliga skäl får anståndet utsträckas till högst fyra veckor, om skälig ersättning betalas för hela den anståndstid som har medgivits av myndigheten. Har på grund av 3 § tredje stycket hinder mött att genomföra avhysningen inom den tid som anges i 3 § andra stycket, skall anståndstiden räknas från den dag då förrättningen tidigast hade kunnat äga rum.

Den som vill avhysa dig kan ge dig mera tid om de vill

16 kap 5 §: Medger sökanden uppskov med avhysningen och varar uppskovet över sex månader från dagen för ansökan, är ansökan förfallen, om det inte finns särskilda skäl att godta ytterligare uppskov.

Kronofogden ska flytta din saker och magasinera dina saker

16 kap 6 §: Kronofogdemyndigheten skall vid behov ombesörja transport av egendom som skall bortföras, hyra utrymme för förvaring av egendomen och vidtaga andra liknande åtgärder som föranleds av avhysningen. Innan åtgärd enligt första stycket vidtas, skall parterna underrättas, om det kan ha betydelse för dem. Den som har mottagit egendom för förvaring i fall som avses i första stycket har rätt till skälig ersättning av svaranden för förvaringen. Har egendomen inte hämtats tre månader efter avhysningen, får den som har mottagit egendomen sälja den och ta ut sin fordran ur köpeskillingen eller, om egendomen uppenbarligen saknar försäljningsvärde, bortskaffa den. Innan egendomen säljs eller bortskaffas skall svaranden, om han kan nås, anmanas att hämta egendomen.