Välj en sida

Av vilka anledningar kan man bli utvisad?

Utvisning ur Sverige kan ske om den utländske medborgaren saknar pass eller uppehållstillstånd, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller om den utländske medborgaren döms för ett brott som kan leda till fängelse.

Utlänningslagen 8 kap 6 §“En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare och som inte avvisas enligt 2 § 1 eller 2 får utvisas ur Sverige om han eller hon uppehåller sig här men saknar pass eller de tillstånd som krävs för att få uppehålla sig i landet. Lag (2014:198).”

Om man har fått ett beslut om utvisning från Migrationsverket

I beslutet står det ofta hur lång tid man har på sig att lämna Sverige, ofta inom två till fyra veckor från det att beslutet fått laga kraft. Att beslutet har fått laga kraft betyder att det har börjat gälla och inte längre går att överklaga. Det sker i de flesta fall tre veckor efter att Migrationsverket har meddelat dig om beslutet. Om man t.ex. hämtar ett rekommenderat brev eller tar emot beslut hos Migrationsverket så räknas tiden från den dagen. 

Ett beslut om avvisning

Om Migrationsverket anser att det är uppenbart att man inte har grund för asyl, eller något annat skäl för uppehållstillstånd i Sverige, kan man få ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart. Man kan bara få ett sådant beslut om Migrationsverket avgör din ansökan inom tre månader. Om man får ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart kan man bli tvungen att lämna Sverige även om du överklagar beslutet.

Hur kan man stoppa en utvisning?

Verkställighetshinder

Om man fått utvisningbeslut, men något speciellt händer som hindrar en person från att åka tillbaka till sitt hemland, kan man ansöka om verkställighetshinder hos Migrationsverket. Har man fått avslag på ansökan om verkställighetshinder kan man överklaga beslutet.

Om det händer något som gör att man inte kan återvända hem trots att det finns ett beslut som säger att man måste det så finns det verkställighetshinder. Det betyder hinder mot att genomföra beslutet om avvisning eller utvisning.

Migrationsverket avbryta hemresa bara om det kommer fram ny information efter att du har fått beslutet. Det kan till exempel handla om att

-säkerhetsläget, de politiska förhållandena i ditt hemland har ändrats och det gör att man inte kan återvända

-att man har blivit för sjuk för att genomföra resan

-att man har fått en livshotande sjukdom och det inte går att få vård i hemlandet

-din familjesituation har förändrats.

-ny viktig bevisning

-I vissa fall kan de nya omständigheterna vara något som man inte tidigare berättat om för Migrationsverket, för att man inte kände till omständigheterna tidigare.

Att en person är orolig inför hemresan, eller har sociala eller ekonomiska problem i hemlandet är inte tillräckligt för att Migrationsverket ska ändra beslutet.

Nyhetskrav och giltig ursäkt

Det måste handla om nya omständigheter som inte har prövats tidigare. Det kallas att det finns ett nyhetskrav. Därför räcker det inte att göra små förändringar eller tillägg till det man redan berättat om för Migrationsverket. Det räcker heller inte att säga att något gått fel tidigare.

Det kan vara så att man inte vågat eller visste att det var viktigt att berätta om ett visst asylskäl. Om det är så att man kunde ha berättat om de nya omständigheterna tidigare så måste man förklara för Migrationsverket varför man inte har berättat tidigare. Det kallas att man måste visa att man har haft giltig ursäkt till att inte berätta om skälen tidigare.

Om det är så att de asylskäl man inte har berättat om är kopplat till din sexuella läggning, eller att man inte har kunnat eller orkat berätta om övergrepp och förföljelse relaterat till kön, kan Migrationsverket ta hänsyn till att vissa asylskäl är svåra att berätta om, i synnerhet om inte förutsättningarna för att kunnat berätta varit exemplariska. Man kanske har haft ett manligt offentligt biträde och en manlig tolk och därför inte kunnat berätta om händelser man varit med om.

Praktiska verkställighetshinder

Ett praktiskt verkställighetshinder innebär att det inte går att genomföra en utvisning eller avvisning. Om Migrationsverket bedömer att det föreligger ett praktiskt verkställighetshinder kan ett uppehållstillstånd beviljas. Ett praktiskt verkställighetshinder kan exempelvis vara när en person inte tas emot av sitt hemland eller när ett ensamkommande barn inte har något ordnat mottagande i sitt hemland.

Migrationsverket konstaterar i sitt rättsliga ställningstagande att det är personen som söker uppehållstillstånd som har bevisbördan att visa att det föreligger ett praktiskt verkställighetshinder. Det föreligger dock en delad utredningsskyldighet på Migrationsverket och sökanden. Enligt praxis från Migrationsöverdomstolen måste utredningen visa att det finns konkreta hinder mot att verkställa utvisningen för att en person ska kunna beviljas uppehållstillstånd. Vidare uppställs höga krav på bevisningen. Vid bedömningen ska det göras en sammanvägning av vad som hindrar verkställigheten, hur lång tid hindret kan komma att bestå och vilka åtgärder som kan vidtas för att undanröja det.

Vad ansökan bör innehålla

-ärendenummer (ärendenumret står på ditt LMA-kort)

-vad som är nytt och varför du inte kan återvända hem 

din adress.

-Dokument som styrker det man skriver om i brevet, helst i original.

Underteckna brevet med namn. Man ska helst skriva på svenska eller engelska för att få besked snabbare.

Mejla ansökan till: migrationsverket@migrationsverket.se

Tänk på att ange kontaktuppgifter som verkligen kollas!

Hur kan jag få hjälp av Europadomstolen?

Läs mer här:

Utvisning vid brottslighet

Utlänningslagen 8 a kap. 1 §: “En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare får utvisas ur Sverige om han eller hon döms för ett brott som kan leda till fängelse. En sådan utlänning får utvisas också om en domstol undanröjer en villkorlig dom eller skyddstillsyn som utlänningen har dömts till och dömer till en annan påföljd.

Utvisning får dock ske endast om utlänningen döms till svårare påföljd än böter och om gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att han eller hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet, eller

brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han eller hon inte bör få stanna kvar.”

Hur tänker en åklagare när det gäller utvisning vid brottslighet?

Det här schemat följer en åklagare så det kan visa om det är troligt att man får ett utvisning mot sig om myndigheterna påstår att man har begått ett brott. Läs mer här.

Migrationsverkets arbete med utvisning

Migrationsverket har särskild personal som arbetar med att få personer att lämna landet. När man har fått ett beslut om avvisning eller utvisning kallas man ofta till ett samtal med en handläggare på Migrationsverket för att “planera ett återvändande”. Man får då information om vilka alternativ som finns. Man kan själv kontakta Migrationsverket för att få ett utresebevis som lämnar in i en svensk passkontroll när man lämnar landet.

Stöd till åter­vän­dande

Beroende på vilket land man kommer ifrån kan det finnas möjlighet till att få pengar eller andra former av stöd som gör det lättare för dig att etablera sig i hemlandet igen. En förutsättning för att kunna få pengar är att man återvänder självmant.

Migrationsverket minskar pengarna till den som inte återvänder

När beslutet om utvisning inte går att överklaga längre har man inte längre rätt till boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Det gäller för någin som är vuxen och inte är vårdnadshavare till barn under 18 år. Den som fortfarande har rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket (till exempel barnfamiljer) kan få minskad dagersättning om han eller hon inte samarbetar för att lämna landet.

Om man inte samarbetar kan Migrationsverket ta ett beslut om uppsikt eller förvar. Uppsikt innebär att man regelbundet måste anmäla dig hos Migrationsverket eller polisen. Om man får ett beslut om förvar måste man bo på ett låst boende i väntan på avresan.

Åter­re­se­förbud

Om man inte lämnar Sverige inom den tid som står i beslutet kan man få ett återreseförbud som innebär att man inte får återvända till något av Schengenländerna eller Rumänien, Bulgarien och Kroatien. Återreseförbudet gäller i ett år. Om man har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart får man alltid ett återreseförbud i normalt minst två år, även man lämnar Sverige direkt.

Åter­re­se­förbud av andra skäl

Om Migrationsverket inte tror att man kommer att lämna Sverige frivilligt kan man få ett återreseförbud till Schengenområdet som gäller i upp till fem år. Detta kan till exempel ske om man

har hållit sig undan förut

har sagt att man inte tänker lämna Sverige

har använt en falsk identitet eller inte hjälpt Migrationsverket att ta reda på din identitet

medvetet har lämnat uppgifter som inte stämmer eller inte berättat viktig information

har dömts för brott som kan ge fängelse.

Om man får ett återreseförbud av någon av dessa orsaker förlorar man den tid man hade på dig för att resa hem frivilligt och måste lämna landet omedelbart.

När polisen tar över ansvaret för ett åter­vän­dande

Om Migrationsverket tycker att det inte går att genomföra avvisningen eller utvisningen på grund av att någon inte samarbetar kan Migrationsverket lämna över ansvaret för att person ska lämna landet till polisen. Om ,an håller dig undan har polisen rätt att efterlysa och eftersöka dig. Polisen har också rätt att använda tvång för att du ska lämna landet.