Välj en sida

Om man är medborgare i ett land utanför EU och vill besöka Sverige i max 90 dagar så ska man ansöka om visum.

Man kan få visum av olika orsaker, t.ex. för att besöka släkt och vänner, för affärs- eller konferensbesök, turistbesök, medicinsk behandling, besöka Sverige i religiöst syfte, som utbytesdoktorand, för volontärarbete eller praktik.

Man kan ansöka om visum tidigast sex månader innan man ska resa och det är viktigt att vara ute i god tid eftersom det kan bli avslag om beslutet drar ut på tiden så att ankomstiden i ansökan överskrids.

Det är resans huvuddestination som avgör vid vilket lands ambassad som man ska ansöka. Ett visum gäller endast för besök och man får normalt sätt inte arbeta under tiden visumet gäller.

Krav för att besöka släkt om vänner

Det som krävs är följande:

-ha ett pass som är giltigt minst tre månader efter att visumet har slutat gälla, är utfärdat under den senaste tioårsperioden och har minst två tomma sidor.
-kunna beskriva syftet med besöket
-ha fått en inbjudan från den person du ska besöka (blanketten Inbjudan inför ansökan om Schengenvisering, 240011PDF)
-ha en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl (försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i alla Schengenländer)
-ha pengar för uppehälle och hemresa (Sverige kräver att du har 450 kronor för varje dag som besöket i Sverige varar, vilket också kan bekostas av den inbjudande personen)
-visa att du har för avsikt att lämna Sverige och Schengenområdet senast sista dagen för visumtidens giltighet
-ett fotografi i passformat som är taget rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader (endast för dig som inte infinner dig personligen för att ansöka)
-andra dokument som ambassaden kan kräva. Kolla med ambassaden!

Vanliga anledningar till avslag

Påstående om tvivel när det gäller avsikt att åka tillbaka

Standardformulering i dom: ”En ansökan om visering ska avslås om det finns rimliga tvivel när det gäller sökandens avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut (artikel 32.1 i viseringskodexen). Ansökan ska även avslås när det finns rimliga tvivel på tillförlitligheten hos sökandens utsagor (artikel 32.1 a ii och b viseringskodexen).”

Påstående om tvivel när det gäller avsikten med besöket

Standardformulering i dom: ”En ansökan om visering ska avslås om den sökande inte kan styrka ändamålet och villkoren för den planerade vistelsen eller om det föreligger rimliga tvivel på äktheten hos de styrkande handlingar som sökande lämnat in eller på innehållets sanningsenlighet, tillförlitligheten hos sökandes utsagor eller dennes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut (artikel 32.1 i viseringskodexen).”