Välj en sida

Den 20 juli 2021 ändrades den svenska migrationslagstiftningen. Här nedan finns information om viktiga förändringar i regelverket samt aktuell tillämpning av försörjningskravet vid ansökan om permanent uppehållstillstånd och vid anhöriginvandring.

Sammanfattning

Förändringarna innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregel och att nya krav ställs på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd.  Det finns också ändringar i reglerna om vem som omfattas av försörjningskravet när någon ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige. Ändringarna i utlänningslagen är mer omfattande än den tillfälliga lagen var, och påverkar nästan alla som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige.

Inga övergångsregler

Det finns inga övergångsregler. Det innebär att alla beslut som fattas 20 juli 2021 eller senare baseras på de nya reglerna, oavsett när ansökan skickades in.

Alla nya uppehållstillstånd blir tidsbegränsade

De enda som kan få permanent uppehållstillstånd vid första prövningstillfället är kvotflyktingar. Det första tidsbegränsade tillståndet kan variera i längd, men vid förlängning är två års uppehållstillstånd huvudregel oavsett vilken typ av tillstånd det gäller. De flesta kommer att behöva ansöka om förlängning av sitt uppehållstillstånd minst en gång innan de kan ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Kraven för att få permanent uppehållstillstånd

De nya kraven för att få permanent uppehållstillstånd innebär att 

-man måste uppfylla kraven för förlängt uppehållstillstånd 

-ha haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år 

-kunna försörja sig själv (gäller den som är har fyllt 18)

-leva ett skötsamt liv (gäller den som har fyllt 15 år).

De första två kraven skiljer sig åt beroende på vilken typ av tillstånd du har idag, medan de sista två kraven är samma för alla som vill ha permanent uppehållstillstånd. Därför måste du kombinera den här informationen med information om vad som krävs för att få förlängt uppehållstillstånd.

Att uppfylla kraven för förlängt uppehållstillstånd 

Detta gäller t.ex. för arbetstillstånd. För att du ska kunna förlänga ditt arbetstillstånd måste din lön och övriga anställningsvillkor ha varit minst i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Du ska även ha arbetat i sådan omfattning att din lön har kommit upp i minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Villkoren ska ha varit uppfyllda under hela den tid som du har haft arbetstillstånd i Sverige.

Du måste också ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda under hela tiden du har haft arbetstillstånd i Sverige. Du ska även visa att du erbjuds ett arbete där villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda.

Varje sökande måste själv uppfylla kraven

Varje sökande måste själv uppfylla kraven för att få permanent uppehållstillstånd. Det är alltså inte längre möjligt att få permanent uppehållstillstånd automatiskt därför att en familjemedlem får det.

Det är bara möjligt att få permanent uppehållstillstånd i samband med att man ansöker om förlängt uppehållstillstånd därför kan det bli så att en del måste vänta i 4 år innan man kan ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Särskilda krav för permanent uppehållstillstånd

5 kap 7 §  Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas endast om

   1. utlänningen kan försörja sig, och

   2. det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt inte råder tveksamhet om att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas. Lag (2021:765). (gäller inte om under 15 år)

Kraven i 7 § gäller inte en utlänning som ska beviljas permanent uppehållstillstånd med stöd av 2, 2 b eller 2 c § eller när en ansökan om permanent uppehållstillstånd ska göras av någon annan än utlänningen. 

Vilka behöver inte uppfylla försörjningskravet vid ansökan om permanent uppehållstillstånd?

5 kap 2 §   En utlänning som tagits emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige (vidarebosättning) ska beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till skyddsbehövande som återtagits enligt 4 kap. 5 d §.

5 kap 2 b §   Permanent uppehållstillstånd skall ges till den som beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Lag (2014:198).

5 kap  2 c §   Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till utlänningar som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och som återtagits enligt 5 a kap. 7 §

5 kap 8 § Kravet i 7 § 1 gäller inte om

   1. utlänningen är ett barn,

   2. utlänningen har rätt att uppbära inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken, eller

   3. det finns särskilda skäl.

Pension och särskilda skäl

Om du kan lämna in beslut från Pensionsmyndigheten som visar att du har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd är du undantagen kravet på att försörja dig själv. Det är rätten till pension som är avgörande, inte att du faktiskt tar ut pension, eller storleken på din pension. Både garantipension och äldreförsörjningsstöd kan tidigast betalas ut från den månad som du fyller 65 år. Inkomstgrundad ålderspension kan som tidigast betalas ut från den månad som du fyller 62 år. Om du har fyllt 62 men inte 65 måste du visa att du har gått i pension och börjat ta ut din inkomstgrundade ålderspension. Precis som för barn är det din ålder vid beslutstillfället som avgör.

Undantag från försörjningskravet kan också göras om det finns andra särskilda skäl som inte är tillfälliga. Det kan handla om att du inte har möjlighet att uppfylla försörjningskravet på grund av varaktigt nedsatt arbetsförmåga, till exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan även gälla om du är arbetslös och så nära pensionsålder att det är svårt att få ett nytt arbete. Undantag kan även göras om det inte är rimligt att begära att du ska försörja dig själv; sådana undantag görs till exempel för munkar och nunnor.

Om du anser att du har särskilda skäl för att inte behöva uppfylla försörjningskravet ska du bifoga dokument som visar att du till exempel har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Det kan vara en utredning från Arbetsförmedlingen, beslut om rätt till sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, eller ett läkarintyg.

Att överklaga avslag på ansökan om permanent uppehållstillstånd

Det ska inte gå att överklaga avslag i alla fall.

14 kap. 3 a § Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om permanent uppehållstillstånd får överklagas till en migrationsdomstol om ansökan avslås för att de särskilda kraven i 5 kap. 7 § inte är uppfyllda.

Det är bara om avslaget är kopplat till nedanstående faktorer som det går att överklaga.

Särskilda krav för permanent uppehållstillstånd

7 §   Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas endast om

   1. utlänningen kan försörja sig, och

   2. det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt inte råder tveksamhet om att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas. Lag (2021:765).

Försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd

För att få permanent uppehållstillstånd måste du kunna försörja dig själv genom inkomster från anställning eller eget företag, eller en kombination av anställning och eget företag. Om du vill räkna ihop inkomster från flera deltidsanställningar måste alla anställningar uppfylla kraven nedan.

Du som har uppehållstillstånd som egen företagare kan inte räkna inkomst från anställning.

Varak­tighet

Lagen säger att din förmåga att försörja dig själv måste vara av en viss varaktighet. Migrationsverket bedömer att du uppfyller kravet på varaktighet om du har en fast anställning, eller en visstidsanställning om minst 18 månader från den dag som din ansökan prövas. En provanställning kan i vissa fall godkännas, men en bedömning görs från fall till fall, eftersom en provanställning kan avbrytas med kort varsel, även om de flesta provanställningar övergår i fasta anställningar.

Migrationsverket kan endast ta hänsyn till de inkomster du faktiskt har när vi prövar din ansökan. Du kan inte få permanent uppehållstillstånd baserat på dina chanser att få en annan anställning eller en högre lön längre fram.

Du som försörjer dig som egen företagare måste visa att ditt företag har realistiska företagsplaner och en stabil ekonomi, så att du kan förväntas försörja dig på vinsten i minst 18 månader från prövningstillfället.

Vilka inkomster räknas?

Du får endast räkna beskattade inkomster från lagliga anställningar. Det innebär att du måste ha tillstånd att arbeta eller vara undantagen kravet från att ha arbetstillstånd. Om du ansöker om förlängt uppehållstillstånd för sent har du inte rätt att arbeta medan du väntar på beslut och uppfyller därför inte försörjningskravet. Du får inte räkna svarta inkomster eller inkomster från ett yrke som du inte har licens att utföra.

Du får räkna inkomster från ett eller flera deltidsarbeten, förutsatt att alla anställningar uppfyller kraven ovan och att den totala inkomsten räcker för din försörjning.

Du får räkna föräldrapenning eller sjukpenning, förutsatt att du har en pågående anställning och din föräldraledighet eller sjukskrivning inte bedöms vara längre än 18 månader.

För att räkna inkomst från din företagsverksamhet måste du visa att du äger minst hälften av företaget och att du har det avgörande ansvaret. Det krävs också att du driver företaget yrkesmässigt, självständigt och i vinstsyfte.

Inkoms­tens storlek

Det finns inte någon fast minimilön, och det krävs inte heller att lönen och andra villkor är i nivå med kollektivavtal i branschen. I stället görs en individuell bedömning av om du kan leva på din inkomst.

Du uppfyller försörjningskravet om din inkomst per månad från din anställning eller ditt företag täcker dina boendekostnader och det så kallade normalbeloppet för en ensamstående vuxen.

Normalbeloppet är en schablonberäkning av vanliga levnadsomkostnader. Kronofogdemyndigheten räknar ut ett nytt normalbelopp varje år. Normalbeloppet för 2021 är 5 016 kronor per månad för en ensamstående vuxen. Migrationsverket räknar med normalbeloppet för en ensamstående vuxen eftersom det bara krävs att du kan försörja dig själv för att få permanent uppehållstillstånd. Men om du har ett barn som du inte bor med, och du betalar underhållsbidrag till barnets andra förälder, måste din lön även räcka till underhållsbidraget.

Vilka boendekostnader som lönen måste räcka till varje månad beror på vilken typ av bostad du bor i:

Om du bor i hyresrätt ska du räkna med hyran och kostnad för värme, om det inte ingår i hyran.

Om du bor i bostadsrätt ska du räkna med avgift till bostadsrättsföreningen, räntan på bolån och nödvändiga driftskostnader, till exempel vatten och uppvärmning, om de inte ingår i månadsavgiften.

Om du bor i villa ska du räkna med räntan för bolån och nödvändiga driftskostnader, till exempel vatten och uppvärmning.

Amortering på bostadslån räknas inte med i bostadskostnaden. Du behöver inte heller räkna med kostnad för el, eftersom det är en kostnad som ingår i det så kallade normalbeloppet.

Du behöver bara kunna försörja dig själv, inte dina familjemedlemmar

Om du bor ensam eller med minderåriga barn ska du räkna med hela din faktiska boendekostnad. Om du bor med en eller flera andra vuxna ska du däremot dela den faktiska boendekostnaden på antalet vuxna i hushållet och bara räkna med din del, oavsett hur mycket var och en faktiskt betalar för boendet.

Det står på ansökningsblanketten eller i e-tjänsten vilka dokument du ska bifoga för att visa att du försörjer dig som anställd eller egen företagare. Migrationsverket kommer att kontakta dig och be dig komplettera din ansökan om vi behöver se dina boendekostnader för att kunna räkna ut om din inkomst räcker.

Vilka inkomster räknas inte?

Du får inte räkna inkomster från

en familjemedlem

förmögenhet eller avkastning från kapital

arbetslöshetsförsäkring (A-kassa) eller aktivitetsersättning

olika former av bidrag eller stipendium

en subventionerad anställning (då till exempel Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen betalar hela eller delar av lönen)

svartarbete eller anställning utan laglig rätt att arbeta.

Pension räknas inte heller som inkomst, men den som har pension kan däremot vara undantagen från kravet på att försörja sig själv.

Föränd­ringar i vem som omfattas av försörj­nings­krav för anhö­riga

När en person ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige omfattas omfattas den anhörige i Sverige av ett försörjningskrav. Detta försörjningskrav skiljer sig från kravet på att den som vill ha permanent uppehållstillstånd ska kunna försörja sig själv. 

När någon vill flytta till en anhörig i Sverige så måste den anhörige i Sverige kunna försörja både sig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd, och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för hela familjen att bo i.

Ändringarna i utlänningslagen innebär förändringar i vem som påverkas av försörjningskravet. Vissa nya grupper är undantagna från kravet på att kunna försörja sina anhöriga.

Vilka omfattas inte av försörjningskravet vid anknytning?

Samtliga lagcitat nedan är ur kap 5.

3 b § Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person enligt 3 eller 3 a § får beviljas endast om anknytningspersonen kan försörja sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen. Detta gäller dock inte vid prövning av en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd. Lag (2021:765).

3 c §   Kraven i 3 b § gäller inte om anknytningspersonen är ett barn.

Kraven i 3 b § gäller inte heller när anknytningspersonen är medborgare i Sverige, annan EES-stat eller Schweiz, om

   1. utlänningen är anknytningspersonens make eller sambo, och

   2. utlänningen och anknytningspersonen har sammanbott utomlands en längre tid eller det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat. Lag (2021:765).

3 d §   Om anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förklarats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande gäller kraven i 3 b § endast om

   1. ansökan om uppehållstillstånd görs senare än tre månader efter det att anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förklarats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande,

   2. familjeåterförening är möjlig i ett land utanför EU som familjen har en särskild anknytning till, eller

   3. utlänningen och anknytningspersonen inte har sammanbott utomlands en längre tid och det inte heller på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.

3 e §   Kraven i 3 b § gäller inte om utlänningen är ett barn som har fötts i Sverige och anknytningspersonen är förälder till barnet och sammanbor med barnet i Sverige.

Lag (2021:765).

3 f §   Utöver vad som följer av 3 c-3 e §§ får undantag från kraven i 3 b § medges helt eller delvis, om det finns särskilda skäl. Lag (2021:765).

Vad kan särskilda skäl vara?

Särskilda skäl kan till exempel vara att man inte har möjlighet att uppfylla försörjningskravet på grund av varaktigt nedsatt arbetsförmåga, till exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Beslut ska gälla för samma tid som anknytningspersonen

3 g §   Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 3 eller 3 a § på grund av anknytning till en utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 1 eller 6 § eller enligt 12 kap. 18 § ska vara tidsbegränsat och gälla för samma tid som uppehållstillståndet för anknytningspersonen.

Försörjningskravet vid anhöriginvandring

Du som bor i Sverige måste

-kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd

-ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Om ni lämnar in nya uppgifter kring försörjningskravet efter att beslut har fattats, kan Migrationsverket inte ompröva beslutet. Beslutet kan däremot överklagas till migrationsdomstolen, men det innebär att väntetiden blir mycket lång. Den som ska flytta till dig bör därför vänta med att skicka in ansökan till dess att du uppfyller kraven.

Din försörj­ning

Du behöver visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Som arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel

lön från arbete

arbetslöshetsersättning

sjukpenning

inkomstgrundad ålderspension.

Du kan också uppfylla kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på under minst två år.

Din inkomst

Hur stor din inkomst måste vara för att du ska uppfylla försörjningskravet beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som efter skatt räcker till den faktiska boendekostnaden och till normalbeloppen för de personer som ska ingå i hushållet. Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje månad ska ha pengar som räcker till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov för hela hushållet.

För 2021 är normalbeloppet

8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambor

2 662 kronor för barn till och med 6 år

3 064 kronor för barn 7 år eller äldre.

Mer information om vilka handlingar du kan bifoga för att visa att du uppfyller kraven

Din bostad

Du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Två barn kan dela sovrum.

Det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Att vara inneboende hos någon annan eller bo hemma hos sina föräldrar räknas inte som att ha en godtagbar bostad.

Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige.

Du måste kunna visa att du har en bostad för minst ett år framåt i tiden.

Mer information om vilka handlingar du kan bifoga för att visa att du uppfyller kraven

Undantag från försörj­nings­kravet

Exempel på när kravet på försörjning och bostad inte gäller är när

du är under 18 år och någon ansöker om uppehållstillstånd för att bo med dig

du har en familjemedlem som ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd

du är svensk medborgare, medborgare i EU/EES eller schweizisk medborgare, ni är gifta/sambo och förhållandet är väl etablerat (ni har till exempel bott tillsammans en längre tid)

du har uppehållstillstånd med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande, och ansökan görs inom tre månader efter att du har beviljats uppehållstillstånd eller status som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Sverige, ni inte har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU och att ni har bott tillsammans precis innan du flyttade till Sverige

du har kommit till Sverige som kvotflykting och ansökan görs inom tre månader efter att du kom till Sverige

det finns andra särskilda skäl, till exempel att du inte har möjlighet att uppfylla försörjningskravet på grund av varaktigt nedsatt arbetsförmåga, till exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Försörjningskravet gäller inte om du är flykting eller alternativt skyddsbehövande och om dina familjemedlemmar ansöker inom tre månader efter att du har fått uppehållstillstånd eller skyddsstatus.

Försörjningskravet gäller dock om ni har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU som er familj har en särskild anknytning till. För parrelationer gäller dessutom att relationen ska ha inletts före din inresa i Sverige eller att förhållandet är väl etablerat för att undantaget för ansökningar inom tre månader ska gälla.

För dig som har gemensamt barn tillsammans med den som ska flytta för att bo med dig i Sverige gör Migrationsverket först en bedömning om din partner kan beviljas uppehållstillstånd med anknytning till dig. Du måste då i de flesta fallen uppfylla försörjningskravet. Om Migrationsverkets bedömning är att uppehållstillstånd inte kan beviljas grundat på anknytningen till dig, kommer vi därefter att bedöma om uppehållstillstånd kan beviljas på grund av anknytning till barnet. Barnet är undantagen kravet på försörjning.

Vilka drabbas av de nya reglerna?

Konsekvenserna av den nya migrationslagen blir att drabbade får svårare att fokusera på arbete och skola; svårare att lära sig det svenska språket samt komma in på arbetsmarknaden. 

Migrationsverket att tvingas lägga ned stora resurser på omprövningar. 

De som drabbas värst är barnen, och inte minst de som förnekas möjligheten till familjeåterförening om föräldern på plats i Sverige inte kan försörja hela familjen, eller inte hittar en bostad.