Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kan jag resa tillbaka till Sverige om jag har fått återreseförbud?

Svar: Ja, under vissa förutsättningar är det möjligt att resa tillbaka även om du har fått återreseförbud.

Reglerna om återreseförbud finns i 8 kap. 21-26 §§ utlänningslagen

Återreseförbud – vad är det?

Ett återreseförbud innebär att personen som det gäller i princip inte får komma tillbaka till Sverige under tiden som förbudet gäller. Det finns flera anledningar till att en person kan meddelas återreseförbud, men det finns också några vägar att få komma tillbaka till Sverige trots att man har fått ett återreseförbud. I de flesta fall bestäms återreseförbudet till högst 5 år.

Ett återreseförbud som meddelats i Sverige gäller i hela Schengen-området. Den som har fått ett återreseförbud får alltså under tiden som förbudet gäller inte resa in i någon stat som ingår i Schengen-samarbetet.

Beslut om utvisning eller avvisning

De flesta som får ett beslut av Migrationsverket eller polisen att den ska utvisas eller avvisas från Sverige kommer att få en tidsfrist för frivillig avresa som oftast är två eller fyra veckor. Det betyder att personen som har fått beslutet på egen hand ska lämna Sverige inom denna tid.


Utvisningsbeslut innebär att en person som befinner sig i Sverige ska lämna landet, frivilligt eller genom verkställande av polisen.

Ett beslut om utvisning meddelas samtidigt som ett avslag på ansökan om uppehållstillstånd i Sverige (8 kap. 16 § utlänningslagen). Utvisningsbeslut kan också meddelas om den som inte är EU-medborgare eller familjemedlem till denne döms för brott som kan leda till fängelse (8a kap. 1 § utlänningslagen). Om brottet endast ger böter som påföljd kan utvisningsbeslut inte meddelas.

Avvisningsbelsut innebär att en personer som befinner sig utanför Sverige (gränskontroll) eller har varit här i högst 3 månader nekas inresa eller tvingas lämna landet.

Ett beslut om avvisning kan meddelas exempelvis om den som vill resa in i Sverige saknar pass eller tillstånd för inresa (8 kap. 2 § utlänningslagen)

Om personen inte får tidsfrist för frivillig avresa utan beordras att lämna Sverige direkt i samband med utvisnings- eller avvisningsbeslutet, så kommer ett återreseförbud att meddelas automatiskt, om det inte finns mycket speciella skäl för att så inte ska ske.

Migrationsverket kan besluta att inte ge en tidsfrist för frivillig avresa bland annat om de misstänker att personen kommer att avvika (försöka hålla sig kvar) i Sverige, vilket de generellt gör om personen tidigare har levt i Sverige utan tillstånd (1 kap. 15 § utlänningslagen).

Om du har fått avvisningsbeslut förenat med återreseförbud så ska återreseförbudet hävas om avvisningsbeslutet upphävs (MIG 2014:25)

Undantag från huvudregel när barn är med i bilden

MIG 2008:19 gällde målet en man med ett nyfött barn i Sverige som fått återreseförbud på grund av brott (rattfylla m.m.). Mannen överklagade domen och Migrationsöverdomstolen upphävde förbudet efter en intresseavvägning mellan å ena sidan motiven för återreseförbudet och å andra sidan barnets bästa och rätten att umgås med fadern.

Hur kan jag komma tillbaka trots att jag har fått återreseförbud?

Ett återreseförbud kan under vissa förutsättningar upphävas (tas bort) vilket innebär att personen i fråga återfår rätt att resa in i Sverige.

Ett skäl för att upphäva ett återreseförbud kan vara att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har beviljats, exempelvis för arbete. Detta följer av Migrationsöverdomstolens avgörande i MIG 2017:16.

I ett sådant fall ska uppehållstillståndets längd och grunden för tillståndet beaktas vid bedömningen av om återreseförbudet ska upphävas. Vid prövningen av om ett återreseförbud ska upphävas görs en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall, där intresset av att återreseförbudet ska finnas kvar ska vägas mot personens intresse av att få resa in i Sverige. Avgörande i denna fråga är varför återreseförbudet har meddelats, det vill säga om förbudet meddelades automatiskt vid exempelvis avvisning eller på grund av personens eget beteende såsom att denne tidigare har brutit mot tidsfrist för frivillig avresa.


Man kan för enkelhetens skull säga att om du har fått ett återreseförbud som inte har berott på att du stannade kvar i Sverige i samband med tidigare utvisningsbeslut och du har fått en anställning i Sverige med två års uppehållstillstånd så bör du ha goda chanser att få ditt återreseförbud upphävt.

En person med återreseförbud kan få ett särskilt tillstånd av Migrationsverket att göra ett kort besök i Sverige, om det finns mycket speciella skäl för detta. Som mycket speciella skäl kan räknas att man vill besöka en allvarligt sjuk anhörig eller bevista en anhörigs begravning. Oftast gäller ett sådant besökstillstånd för några dagar. Tillståndet för ett kort besök betyder inte att återreseförbudet slutar att gälla utan endast att det suspenderas (avbryts) under besökstillfället. Ansökan görs hos Migrationsverket.